Av. Cordoba 5578 – Entre Fitz Roy y Humboldt – Palermo – Medianeras